Zásady ochrany osobních údajů

I. Správce osobních údajů: 

Jana Leinweberová,  
se sídlem Náměstí 13. prosince 1197/22, 664 12 Oslavany 
IČ 17484201 

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Ivančice  
e-mail: info@zajazykem.cz, tel.: +420 737 687 211  
(dále jen „správce“) 

 

II. Správce zpracovává osobní údaje svých klientů (subjektů údajů): 

Jana Leinweberová se, jakožto správce osobních údajů, které jí budou na základě smlouvy s klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. 

Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy nebo pokud jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta (dále jen „klient“), která vyplývá z výše zmíněné smlouvy. Důsledkem neposkytnutí osobních údajů může být neuzavření smlouvy. 

 

III. Právní základ, účel zpracování osobních údajů a kategorie příjemců osobních údajů: 

a) zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy o zprostředkování uzavřené mezi správcem a klientem 
 • osobní údaje správce zpracovává za účelem zprostředkování jazykového pobytu a příp. dalších doplňkových služeb 
 • pro tyto účely správce poskytne osobní údaje klienta pořadateli jazykového pobytu a příp. dalších doplňkových služeb a dalším příjemcům podle potřeb a pokynů klienta  
 
b) zpracování osobních údajů je nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů správce 
 • osobní údaje správce zpracovává za účelem ochrany svých zájmů, např. za účelem poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, za účelem vymáhání svých nároků ze smluv v soudním a exekučním řízení v případě, že dojde k porušení smlouvy ze strany klienta, ochrany IT systémů proti jejich zneužití 
 • pro tyto účely správce poskytne osobní údaje klienta pořadatelům jazykových pobytů, soudům a soudním exekutorům, dále pak poskytovatelům informačních systému a údržby informačních systémů, příp. dalším smluvním partnerům 
 
c) zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právních povinností uložených správci zákonem
 • osobní údaje správce zpracovává za účelem plnění právních povinností, např. povinností v oblasti vedení účetnictví a daní a archivace 

 

d) zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů 
 • se souhlasem subjektu údajů správce zpracovává osobní údaje pro účely poskytování přímého marketingu, zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů v případech, kdy nedošlo ke zprostředkování jazykového pobytu a/nebo doplňkových služeb 

 

Osobní údaje mohou být zpracovávány písemně, tak i elektronicky. 

 

IV. Doba zpracování osobních údajů: 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše uvedené smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména dle zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR). Osobní údaje, které jsou správcem zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů, budou zpracovávány po dobu 5 let od udělení souhlasu, není-li souhlas subjektem údajů odvolán před uplynutím této doby.

 

V. Práva klienta (subjektu údajů) v souvislosti se zpracováním osobních údajů: 

Za podmínek uvedených v čl. 15 – 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 má klient právo: 

 • právo na přístup k osobním údajům – klient má právo získat od správce potvrzení, zda správce zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jakým způsobem a po jakou dobu budou údaje zpracovávány a jaká jsou jeho práva ve vztahu k osobním údajům. 
 • právo na opravu osobních údajů – klient má právo žádat správce o opravu nebo doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které se ho týkají.  
 • právo na výmaz osobních údajů – klient má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje klienta, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o výmaz požádá, zejména pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, klient  odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování nebo pokud klient vznese námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování. Dále je správce povinen osobní údaje vymazat, je–li zpracování osobních údajů protiprávní, nebo ukládá-li to správci zákon. 
 • právo na omezení zpracování osobních údajů – správce je povinen omezit zpracování osobních údajů klienta, je-li klientem popřena přesnost osobních údajů, je-li zpracování protiprávní a klient odmítá výmaz osobních údajů a místo toho žádá omezení jejich použití, jestliže správce již osobní údaje nepotřebuje, ale klient je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, anebo jestliže klient vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody klienta.  
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – klient má z důvodu týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. Na základě této námitky správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami klienta, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. V případě, že klient vznese námitku proti zpracování, je správce povinen omezit zpracování osobních údajů dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody klienta. Omezení zpracování znamená, že osobní údaje mohou být u správce uloženy, jakékoli jiné jejich zpracování je možné pouze se souhlasem klienta, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, případně z důvodu ochrany práv jiné osoby či z důvodu důležitého veřejného zájmu. 
 • právo na přenositelnost – klient  má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, má klient právo, aby jeho osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému. 

 

V zákonem stanovených případech může být výkon práv klienta dle shora uvedeného v odpovídajícím rozsahu omezen.  

 

VI. Kontaktní údaje správce:

Subjekt údajů může svá práva uplatnit u správce písemně nebo emailem na kontaktech uvedených v čl. I. těch zásad. 

 

VII. Dozorový orgán pro nakládání s osobními údaji: 

Klient může podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů. Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu na ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/. 

 

Vyplňte kontaktní údaje níže a výsledek testu vám zašleme na email.